Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. ΘΕΜΑΤΩΝ)

04 Ιουνίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. 2681362101/201/265
e-mail: dimos@arta.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρ.Πρ. : 12181 / Οικ.
Ημ.Πρ. : 30/05/2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 περ. (4) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/84-461/21-4-2023) για το Δήμο Αρταίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 41.600 κατοίκους.
6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αρταίων (ΦΕΚ
3840/14-6-2023/Β΄, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 4169/28-62023/Β΄) στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (άρθρο 27 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) του Ο.Ε.Υ Δήμου Αρταίων.
7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εργασιών επί οικονομικών, επιχειρησιακών , αναπτυξιακών , ταμιευτικών , χρηματοπιστωτικών , φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων, σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών .
8. Την αρ. πρωτ. 12076/29-5-2024 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων για την ύπαρξη πίστωσης για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εργασιών επί οικονομικών, επιχειρησιακών , αναπτυξιακών , ταμιευτικών , χρηματοπιστωτικών , φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων, σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών .

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού, την επιστημονική/επαγγελματική κατάρτιση, ειδίκευση και ειδική εμπειρία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 – 17 και 163 παρ. 3α του Ν. 3584/2007).
2. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του Ν. 3584/07, όπως ισχύει.
3 Να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 παρ. 3γ του Ν.
3584/07.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική/επαγγελματική τους ειδίκευση και της αξιόλογης επιστημονικής ενασχόλησης (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή της αξιόλογης επαγγελματικής απασχόλησης ή των επαρκών γνώσεων και της σημαντικής εμπειρίας.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3.Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης(το οποίο ίσχυε μέχρι τα ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 )ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τουρισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλιακών
Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά Ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.”.
4. Άδεια λογιστή Α΄Τάξης
5.Γνώση Η/Υ στα αντικείμενα , επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
6.Υπεύθυνη Δήλωση για την εμπειρία.
Υπεύθυνη Δήλωση για τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 – 17 και 163 παρ. 3α του Ν. 3584/2007).
7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού του ανωτέρω νόμου, καθώς και αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της σχετικής επιστημονικής/επαγγελματικής ειδίκευσης και εμπειρίας.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07).

Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της (παρ. 9 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Α. Τυρολόγου τηλ. 26813-62137) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-15:00
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ