Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (291-308)

10 Αυγούστου 2020

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
291.Απαλλαγή υπολόγου Τσιατσούλη Αθανασίου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
292.Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικου Πίνακα του έργου “Οριζόντια σήμανση ,διαγραμμίσεις,διαβάσεις πεζών
293.Συμμόρφωση με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) επί διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών
294.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER
295.Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων
296.Εγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)
297.Έγκριση παράτασης των εγγυητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν το διαγωνισμό «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων
298.Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού».
299.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και ΤΚ. Ανέζας ,Δ.Ε Αμβρακικού»
300.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
301.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντοστρώσεων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
302.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση,διαγραμμίσεις,στηθαία ασφαλείας,κάγκελα κ.α)»
303.Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση –ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
304.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,χαρτιού φωτοτυπικού υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλων εκτυπώσεων.
305.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις , τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων» με Συστημικό αριθμό “90862”στο ΕΣΗΔΗΣ
306.Έγκριση όρων διακήρυξης για « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών
307.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2020 μελέτης του έργου «Επισκευές –συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων(κτίρια,αύλειοι χώροι,αποχετεύση).
308.Έγκριση όρων διακήρυξης για την « Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δημου Αρταίων »

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (291-308)