Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗ ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

01 Νοεμβρίου 2023

                                                                                                 

                                                                                                  ΑΔΑ: 6005ΩΨΑ-ΘΤΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άρτα,  25 Οκτωβρίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                   Αρ. πρωτ. 28270/Οικ./25-10-2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗ ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                    Έχοντας υπόψη:

Την αριθ. 410/2023 (ΑΔΑ: Ψ58ΥΩΨΑ-52Ε) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, η Δημοτική Έκταση εμβαδού 534,35τ.μ., με ΚΑΕΚ 040290801004, με επιτρεπόμενη τη χρήση της λειτουργίας προσωρινής σταβλικής εγκατάστασης και βρίσκεται στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ»  Κοινότητας Καμπή ΔΕ Ξηροβουνίου δήμου Αρταίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 03 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα δημοπρασίας από 10:00 έως 11:00 π.μ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00€ ανά στρέμμα, ήτοι: για τη δημοτική έκταση εμβαδού 534,35τ.μ., με ΚΑΕΚ 040290801004 στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ» Κοινότητας Καμπή, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 106,87€ .

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 24342/07-09-2023 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: για τη Δημοτική Έκταση εμβαδού 534,35τ.μ., με ΚΑΕΚ 040290801004 στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ»  Κοινότητας Καμπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ποσού 10,69€

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, με επιμέλεια του Δημάρχου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων,.

Η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ