Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

12 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ: Ψ48ΧΩΨΑ-6ΓΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα, 07 Σεπτεμβρίου 2023
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Αρ. Πρωτ.:  24345/2023
Τμήμα Εσόδων &Δημοτική Περιουσία

                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                            ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, οι δημοτικές εκτάσεις ήτοι,

 

  • Δημοτική Έκταση εμβαδού 534,35τ.μ., με ΚΑΕΚ 040290801004, με επιτρεπόμενη τη χρήση της λειτουργίας προσωρινής σταβλικής εγκατάστασης και βρίσκεται στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ» Κοινότητας Καμπή ΔΕ Ξηροβουνίου δήμου Αρταίων και

 

  • Δημοτική έκταση εμβαδού 2501,029τ.μ., με ΚΑΕΚ 040290801006, με επιτρεπόμενη τη χρήση της λειτουργίας προσωρινής σταβλικής εγκατάστασης και βρίσκεται στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙΙ» Κοινότητας Καμπή ΔΕ Ξηροβουνίου δήμου Αρταίων.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα ως κάτωθι:

 

  • Δημοτική Έκταση εμβαδού 534,35τ.μ., με ΚΑΕΚ 040290801004 στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ» Κοινότητας Καμπή, ώρα δημοπρασίας από 10:00 έως 11:00 π.μ. και
  • Δημοτική έκταση εμβαδού 2501,029τ.μ.,  με ΚΑΕΚ 040290801006 στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙΙ»  Κοινότητας Καμπή, ώρα δημοπρασίας από 11:00 έως 12:00 π.μ.

 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00€ ανά στρέμμα, ήτοι:

  • Δημοτική Έκταση εμβαδού 534,35τ.μ., με ΚΑΕΚ 040290801004 στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ» Κοινότητας Καμπή, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 106,87€    και
  • Δημοτική έκταση εμβαδού 2501,029τ.μ.,  με ΚΑΕΚ 040290801006 στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙΙ»  Κοινότητας Καμπή, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 500,21€    

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. …/2023 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

 

  • Δημοτική Έκταση εμβαδού 534,35τ.μ., με ΚΑΕΚ 040290801004 στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΙ» Κοινότητας Καμπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ποσού 10,69€    και
  • Δημοτική έκταση εμβαδού 2501,029τ.μ.,  με ΚΑΕΚ 040290801006 στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙΙ» Κοινότητας Καμπή, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  50,02€    

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον  τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων,.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ