Δημοτικά Συμβούλια 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 128 έως 137)

15 Ιουλίου 2020

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 128 έως 137)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθ. πρωτ. 9770/22-5-2020 πρόσκληση του προέδρου σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια ζώσης οι επικεφαλείς των παρατάξεων και με τηλεδιάσκεψη οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι την 27η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

128 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.174/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
129 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
130 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019
131 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020
132 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981
133 «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
134 «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων».
135 Εκλογή υδρονομέων
136 Τροποποίηση της με αριθμ. 94/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για δημιουργία «OPEN MALL»
137 3η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 5/2020 Α.Ε.Ε.)

27-5-2020