10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (86-90)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
86.86 Άσκηση ή μη παρέμβασης του Δήμου Αρταίων στην Αίτηση Αναθεώρησης της ΚΞ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά της υπ’ αριθμ. 1262020 απόφασης
87.Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021(ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
88.Συμπλήρωση της αρ. 83 2020 Α.Ο.Ε.
89.1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας.
90.Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.

10

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (77-85)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
77.»Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α.00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολο- γισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της πολιούχου της Άρτας Αγίας Θεοδώρας «»
78.Παραχώρηση τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων»
79.Έγκριση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Καραγεώργου, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
80.Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
81.Έγκριση πρακτικού ΙV για προμήθεια εξοπλισμού για την«Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
82.Έγκριση πρακτικού για την Εργασία: «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων»
83. Έγκριση για να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη για αποδοχή της δωρεάς.
84.Έγκριση πρακτικού για την ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων,χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
85.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FREZYDERM

9

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (67-76)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
67.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 8.138,50 €
68.Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
69.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
70.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 706473.001, με τίτλο Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης»
71.Έγκριση πρακτικού για την εργασία «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
72.Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για το οικονομικό έτος 2020
73.Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για αντιμετώπιση προβλημάτων φυσικής καταστροφής και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω πυρκαγιάς.
74.Έγκριση μελέτης,σύνταξη και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού .
75.Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας» Εκτιμώμενης αξίας 2.016.129,03 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
76.Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις Δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων»

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (61-66)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
61.Έγκριση συμμετοχής,και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης,Εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ITB 2020 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2020:
1.στον Κ.Α. 00-6421«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»,
2.στον Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης τρίτων»
3.στον Κ.Α. 70-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων»
62.Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ITB 2020 (Βερολίνο, 4 – 832020)
63.Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής»
64.Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων»
65.Έγκριση Πρακτικού για το συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων,χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 22.200,00 €
66.Έγκριση Πρακτικού για την εργασία «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων ετους 2020.

7

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (60)

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ με το εξής θέμα:
60.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και
Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την περίοδο των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρας
6 η

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (55-59)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
55.Επαναυποβολή για έγκριση του πινακα στοχοθεσίας του ΚΈΝΤΡΟΥ Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
56.Επαναυποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΈΝΤΡΟΥ Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
57.Αποδοχή δωρεάς από την Οργάνωση «Magic Mission»
58.Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»
59.Τροποποίηση της αρ 45/2020 (ΑΔΑ :ΩΤ1ΨΩΨΑ-ΖΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,με θέμα την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ).

5

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (43-54)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
43.Συγκρότηση Επιτροπών:Α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
44. Έγκριση πρακτικού για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ»
45.Έγκριση πρακτικού για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ).
46.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
47.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
48.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
49.Έγκριση τροποποίησης των 298/2019 (ΑΔΑ: 6Y98ΩΨΑ-ΠΤΜ) και 330/2019 (ΑΔΑ:7Ν7ΡΩΨΑ-3Ν5) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.
50.Αποδοχή δωρεάς απορριματοφόρου οχήματος από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
51.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ».
52.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Μάρκετ Κρεάτων Ι.Κ.Ε «Τσιτουρίδης»
53.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ μέσω MONDELEZ A.E.
54.Ανάκληση της υπ ΄αριθμ. 22/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :Ψ34ΒΩΨΑ-ΔΟΚ)

4

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (31-42)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
31.Εγκριση πρακτικού αφορά «Επισκευή και συντήρηση των οχηματων και μηχανηματων εργου (Μ.Ε.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021».
32.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»,
33.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»»
34.Έγκριση παράτασης της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων.
35.Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στo διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον αειφόρο τουρισμό στην Πούλα της Κροατίας.
36.Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού “FHILOXENIA 2019” στη Θεσσαλονίκη.
37.Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
38.Απαλλαγή υπόλογου Χρήστου Λάμπρη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
39.Απαλλαγή υπολόγου Νικολάου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
40.Απαλλαγή υπολόγου Τσιατσούλη Αθανάσιου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
41.Απαλλαγή υπολόγου Αρκουμάνη Αθανάσιου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού “ΑTHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019” στη Αθήνα.
42.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών.

3

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (16-30)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
16. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ»
17. Εγκριση της οριστικής μελέτης της με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
18.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων».
19.Έγκριση για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.) και για τη λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου»
20.Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο« Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
21.Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα»
22.Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής Οριστικής Ποσοτικής Και Ποιοτικής Παραλαβής του Δήμου.
23.Καθορισμός όρων και διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων,κτλ
24.Έγκριση μελετης και τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων
25.Παράταση ημερομηνίας προσφορών για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας».
26.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών,χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα,σωληνωτών και επισκευές αυλάκων.»
27.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
28.Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου στο 18ο Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. κλήσεως 9856/2019)
29.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
30.Αποδοχή δωρεάς από την Φάρμα Χήτας Α.Ε.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1-15)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
1 Συντήρηση πρασίνου Αθλητικων γηπέδων (νεες εργασίες)
2 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών των έργων:
Α Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
β «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ»,
γ «ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
3Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
4.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
5.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
6.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
7.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
8.Έγκριση προϋπολογισμού της επιχείρησης με την επωνυμία ‘’Διαδημοτική επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών’’.
9.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων
10.Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου.
11.Αποδοχή δωρεάς από εταιρεία
12.Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε.
13.Αποδοχή δωρεάς από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας.
14.Αποδοχή δωρεάς από την Φαρμακευτική Εταιρεία MENARINI HELLAS A.E.
15.Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου κέντρου κοινότητας του δήμου Αρταίων.

1η συνεδριαση 1-15

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (348-350)

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
348.Καθορισμός όρων και διακήρυξή ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»Εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% )
349.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.
350.Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2019.
44η 31-12-2019