Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ 23318/09-10-2020 απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

03 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ 23318/09-10-2020 απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρο 66 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019
 4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ( 3464/Τ. Β΄/04-10-2017 ΦΕΚ.)
 9. Την υπ’ αρίθμ. 23318/09-10-2020 απόφαση Δημάρχου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την υπ’ αρίθμ. 23318/09-10-2020 απόφαση Δημάρχου ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων:

Αφαιρεί από τον Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Σφήκα Δημήτριο του Γεωργίου:

 1. Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομία, άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ., εφ’ εξής Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας τις οποίες και μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Χαρακλιά Κωνσταντίνο του Λεωνίδα, εφ’ εξής Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Δημοτικής Αστυνομίας
 2. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΤΑΙΩΝ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2.της υπ’ αρίθμ. 23318/09-10-2020 απόφασης Δημάρχου τις οποίες και μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών  Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Λιόντο Νικόλαο  του Χρήστου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα «ΜΑΧΗΤΗΣ», να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.arta.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΔΑ ΨΑΨΨΩΨΑ-Ο5Θ