Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Τροποποίηση της αριθμ. 2800/5-12-2022 απόφασης Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

24 Ιουλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.         : Κ. Σκαμνέλου
Τηλ             :26813 62282
Email          : skamnelou@arta.gr

Άρτα 24/7/2023
Αρ. πρωτ. 20200

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 2800/5-12-2022 απόφασης Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α114/8.6.2006), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως ισχύει αναφορικά με την αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 4. Την ΚΥΑ 72865/10-12-2018 (ΦΕΚ 5726 τ.Β΄) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 6. Την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον αριθμό έμμισθων και άμισθων Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Αρταίων , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται περίπου στους 43.000 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρταίων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
 9. Τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 & ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 10. Την αριθμ. 809/85741/19-11-2021 με θέμα  «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ:ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ).
 11. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αρταίων μπορεί να ορισθούν έξι (6) έμμισθοι      Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 12. Την αριθμ. πρωτ. 15483/07.06.2023 αίτηση παραίτησης του κ. Μιχαήλ Κοτσαρίνη του Παναγιώτη από τη θέση του Αντιδημάρχου και ανεξαρτητοποίησης του και την ταυτάριθμη απόφαση Δημάρχου
 13. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.23053/06-10-2020 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μάρου Κωνσταντίνο του Στεφάνου περί ανεξαρτητοποίησής του.
 14. Την υπ’ αριθμ. 23373/12-10-2020 αίτηση της Δημοτικής Συμβούλου κ. Σπάκα Χριστίνας του Δημητρίου περί ανεξαρτοποίησής της.
 15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων (ΦΕΚ 3840/14.06.2023/Β΄) και (ΦΕΚ 4169/τ.Β΄/28-6-2023).
 16. Την αριθμ. 2800/5-12-2022 Απόφαση Δημάρχου με Θέμα « Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».
 17. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Τροποποιείται η αριθμ. 2800/5-12-2022 Απόφαση Δημάρχου με Θέμα « Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», ως κάτωθι:

Α. Μεταβιβάζει στον κ. Μάρο Κων/νο του Στεφάνου επιπλέον τις κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2. της αριθμ. 2800/5-12-2022 Απόφασης Δημάρχου με Θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

Β.  Στον κ. Μάρο Κων/νο του Στεφάνου θα παρέχεται εφεξής αντιμισθία.

Γ. Ορίζει την κ. Σπάκα Χριστίνα του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο εξυπηρέτησης του Δημότη, στην οποία ΔΕΝ παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες αφαιρούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μάρο Κων/νο του Στεφάνου:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Δ/νσης ΚΕΠ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρου 19 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.
 2. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.1 της αριθμ. 2800/5-12-2022 Απόφασης Δημάρχου με Θέμα « Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

Δ. Στο ΚΕΦ. 3 παρ. 3.1 Αρμοδιότητες που ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο προστίθενται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Επιτελικής και Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 4), απαρτιζόμενο από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, το Γραφείο Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας, το γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρο 9), οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Άμυνας (άρθρο 10) οπότε και καταργείται το εδ.3 της παρ. Γ του κεφ. 1 της αριθμ 2800/5-12-2022 απόφασης Δημάρχου και τέλος οι αρμοδιότητες της Παρ. Α ( Αρμοδιότητες Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης) του  άρθρου 12  του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.

Ε. Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον νέο Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 3840/14.06.2023/Β΄) του Δήμου Αρταίων πραγματοποιήθηκε αναρίθμηση των κάτωθι άρθρων που αναφέρονται στην αριθμ. 28000/5-12-2023 απόφαση Δημάρχου  στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων:

Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας (αναριθμηθέν από άρθρο 6 του προηγούμενου  Ο.ΕΥ).

Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού, Εποπτείας και Διαχείρισης Καθημερινότητας. (αναριθμηθέν από άρθρο 8 του προηγούμενου Ο.Ε.Υ).

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (αναριθμηθέν από άρθρο 9 του προηγούμενου Ο.Ε.Υ).

Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας (αναριθμηθέν από άρθρο 10 του προηγούμενου Ο.Ε.Υ).

Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2800/5-12-2022 Απόφαση Δημάρχου με Θέμα « Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα «ΗΧΩ», να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ   ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΔΑ: ΨΡ6ΜΩΨΑ-ΗΦΛ – Τροποποίηση της αριθμ. 2800/5-12-2022 απόφασης Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».