Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021-2022

08 Σεπτεμβρίου 2021

Αναρτήθηκαν σήμερα 08/09/2021 ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αρταίων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΗ και 3ΩΡΗ απασχόληση) σύμφωνα με την Ανακοίνωση 18025/20-08-2021 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες:

  • Πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης (6ΩΡΗ απασχόληση)
  • Πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης (3ΩΡΗ απασχόληση)

Σύμφωνα με την αρ. ανακοίνωση 18025/20-08-2021 και ειδικότερα στην παράγραφο που αφορά την πρόσληψη αναφέρεται:

Tο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimos@arta.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Επιπλέον, σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου», της αρ. 18025/20-08-2021 ανακοίνωσής μας περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους που οι υποψήφιοι επικαλούνται  στην αίτησή τους (π.χ Πολύτεκνοι, τέκνα Πολυτέκνων, Τρίτεκνοι και τέκνα Τριτέκνων κτλ).

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας (και οι δύο όψεις) ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
2) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
3) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
4) Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνίας Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
5) Ο αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β ́/25-2- 2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων του προσληπτέου. Προκειμένου για αλλοδαπούς: Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
7) Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.
8) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
9) Οι περιπτώσεις Πολυτέκνων και τέκνα Πολυτέκνων, Τρίτεκνοι και τέκνα Τριτέκνων, γονείς και τέκνα Μονογονεϊκών οικογενειών καθώς κι ατόμων που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την Αναπηρία συγγενικών ατόμων θα προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, θα εκτελεστεί  υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ θα καταγγελθεί η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων θα καταγγελθεί η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΗ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (3ΩΡΗ)