Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

22 Δεκεμβρίου 2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την  27η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 27-12-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33355/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαλάνης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. Υποβολή ολοκλήρωσης του έργου : Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων , Κωδικός MIS: 5002201, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου» και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Κοινωνικό Φαρμακείο» στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Επί αιτήσεως του αναδόχου Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ-ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Αγίου Δημητρίου»
 3. Επί αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας για παράταση συμβατικής προθεσμίας υποέργου

Εισηγητής : κ. Μπουκουβάλας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

 1. Έγκριση πρακτικού ακαταλληλότητας και ασύμφορης κυκλοφορίας μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων για απόσυρση – οριστική διαγραφή τους

Εισηγητής: κ. Πανέτας Γεώργιος Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων

 1. Έγκριση Απογραφής 2011 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ.64/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έγκριση Ισολογισμού έτους  2011 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  αριθμ. 65/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Έγκριση Ισολογισμού έτους  2012 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ. 66/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2013 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝαριθμ.67/2023  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2014 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  αριθμ.68/2023  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2015 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ.69/2023  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ. 70/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 8. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ.71/2023  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ. 72/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 10. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ. 73/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 11. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ. 74/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 12. Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2021 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ. 75/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 13. Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2022 του ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αριθμ. 76/2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας