Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 17/05/2022)

13 Μαΐου 2022

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1882) ΚΥΑ (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 17η Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 17-5-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8597/13-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Υποβολή πρότασης «Αξιοποίηση του κτηρίου Ξενία στο Κάστρο της Άρτας» στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981
3. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αρταίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
4. Παράταση της σύμβασης προμήθειας παροχής υπηρεσιών με θέμα : «Προμήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στα πλαίσια ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη προώθηση της ανακύκλωσης στο Δήμο Αρταίων».
5. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
6. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση σχετικά με την έφεση της εταιρείας με την επωνυμία REDECON A.E.
7. α) Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Arta 3rd Scale Model Show» με τη Λέσχη Μοντελιστών Άρτας. β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών». γ)έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης.
8. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ για δύο (2) έτη και προαίρεση για το Δήμο Αρταίων
9. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων»
10. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ»
11. Επί αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για παράταση προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
12. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
13. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Δ.Τ.: “ΑΔΚ Α.Ε.”» -«Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ.Τ. “ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση το παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»
14. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 16/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου)
16. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
17. Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία « ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ