Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

04 Νοεμβρίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς την 8η Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 8-11-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23873/4-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2021
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2021
ΘΕΜΑ 4ο: Απευθείας ανάθεση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
ΘΕΜΑ 5ο: Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
ΘΕΜΑ 6ο: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας Παροχή διόδου δουλείας κατά τον Αστικό Κώδικα (αρ 1012 με 1017)
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2022
ΘΕΜΑ 9ο: 1) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2021
2) Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2021 και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησής των
3) Εξειδίκευση των Κ.Α. 70.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» και Κ.Α.
00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2021 (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 12–14/11/2021)»
ΘΕΜΑ 11ο: Συνδιοργάνωση έκθεσης προς τιμή του Γιάννη Μόραλη
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων»
ΘΕΜΑ 13ο: Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 70-6262.001, ποσού 7.979,40 €»
ΘΕΜΑ 14ο: Παραχώρηση για χρήση του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 6788 οχήματος στην ΔΗΚΕΔΑ
ΘΕΜΑ 15ο: Επί αιτήσεως της εταιρείας Διοπτρα Κατασκευαστική Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν ΙΝ Αγίου Δημητρίου”
ΘΕΜΑ 16ο: Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου»
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου»
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου
ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ