Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023)

20 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022(ΦΕΚ 136, «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΉ ΜΕΙΚΤΉ συνεδρίαση, την  24η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 24-2-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4472
/20-2-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της αν. προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για «Νέος Νόμος Ν.4940/2022. Σύστημα Στοχοθεσίας, Αξιολόγησης -Ανταμοιβής & Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για την Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης»
 3. Διόρθωση της αριθμ. 350/2022 απόφασης ΟΕ Χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη  του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας» από το Ταμείο Ανάκαμψης
 4. Εισήγηση για την νομική συνδρομή του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη του Κωνσταντίνου, σε ποινικές υποθέσεις που ανέκυψαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
 5. Έγκριση μελέτης με τίτλο « Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας»
 6. Απόφαση για έγκριση συμφωνητικού μεταξύ Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και Δήμου Αρταίων για το 2023
 7. Γνωμοδότηση για απευθείας ανάθεση για «Τις ετήσιες Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» (Ομάδες 4,5,7,8,9 και 11)
 8. Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων
 9. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
 10. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής εργασιών καθαρισμού Τ1 Βόσσας με περιστρεφόμενο εκσκαφέα στη ΔΕ Ξηροβουνίου
 11. Έγκριση Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
 12. Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.» (Ομάδες 4,5,6,10) ΤΜΗΜΑ 4 : ΕΛΑΦΡΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΗΜΙΚΑΜΠΙΝΟ 4Χ4 (ΤΥΠΟΥ PICK –UP) ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5 ΤΕΜ
 13. Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.» (Ομάδες 4,5,6,10)ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ)  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2 ΤΕΜ
 14. Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.» (Ομάδες 4,5,6,10) ΤΜΗΜΑ6 : ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ (VAN 2 ΘΕΣΕΩΝ)  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 ΤΕΜ
 15. Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.» (Ομάδες 4,5,6,10) » ΤΜΗΜΑ 10 : ΔΙΚΥΚΛΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 109 ΕΩΣ 125 CC ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3 ΤΕΜ
 16. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.» ΤΜΗΜΑ 9: ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (mini bus)  με μια θέση ΑΜΕΑ
 17. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας
 18. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ