Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

24 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, την 29η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 29-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14670/24-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Αποδοχή ένταξης και όρων χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αρταίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
 2.  Έγκριση τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων»
 3. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 58/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας
 4. Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά μετακινήσεις υπαλλήλου , αιρετών και μέλους επιτροπής τουριστικής προβολής Δήμου στην έκθεση ΙΜΤΜ 2022 στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ.
 5. Έγκριση πρακτικού Νο1 της προμήθειας «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων»
 6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
 7. Έγκριση πρακτικού Νο 1 διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών σωμάτων για τη Δ.Ε. Αμβρακικού»
 8. Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας» Α/Α 1 της πράξης 5052234
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»
 10. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ενέργειες Δημοσιότητας, Προβολής και Ενημέρωσης Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων»
 11. Αποδοχή και συμμόρφωση με την αρ. 4/2022 Πράξη της υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Άρτας
 12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων»
 13. Έγκριση της αριθμ.27/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ