Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΉ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

02 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την  5η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09,30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 5-9-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20008
/1-09-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  1. Σύναψη σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ για την «Υπογειοποίηση δικτύου Περιφερειακής οδού στην Άρτα»
  2. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8m3)»
  3. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Επισκευή και Συντήρηση των οχημάτων  και  μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων για τα έτη 2021-2022-2023 με  συμφωνία- Πλαίσιο (για την Ομάδα Α)»
  4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.»
  5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.» ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
  6. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 (σχέδια αστικής προσβασιμότητας – πράσινο ταμείο»
  7. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σίτισης μαθητών μουσικού σχολειού για σχολικό έτος 2021-2022 υπόλοιπο έτους και σχολικό έτος 2022-2023
  8. Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»
  9. Έγκριση όρων διακήρυξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων – Υποέργο 1: Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων (open mall)
  10. Έγκριση της αριθμ. 18/2021μελέτης του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς ΑΜΕΑ» και της αριθμ. 8/2021 μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς ΑΜΕΑ Δήμου Αρταίων»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ