Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

22 Δεκεμβρίου 2023

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                ΑΡΤΑ 22-12-2023
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                             Αρ. Πρ. : 33356 Οικ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί, την 27η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09.30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  3. Απαλλαγή υπόλογων Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Ενοτήτων από Πάγια Προκαταβολή έτους 2023
  4. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Αρταίων
  5. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου (ελαχίστου) ορίου μισθώματος για την μακροχρόνια εκμίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ