Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023)

23 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική μεικτή  συνεδρίαση, την  27η Ιανουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας & διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων αριθμ., αποφ. 626/2017 ΔΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση νέου κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (Α΄ 129 ΚΑΙ  του Ν. 4685/2020 και σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ