Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)

02 Ιουνίου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 7η  Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 7-6-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15209/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

Εισηγητής: κ. Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

 1. Λήψη απόφασης για διερεύνηση σύναψης δανείου για καταβολή αποζημιώσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως για διάνοιξη οδών και πλατειών μετά από σύνταξη πράξεων αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής
 2. 4η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2023 (αριθμ. 5/2023 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
 3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και όρων χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας» από το Ταμείο Ανάκαμψης
 4. Δημιουργία Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης των Δασών του Νομού Άρτας
 5. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πόλεων (European City Facility-EUCF)
 6. Απόσυρση φυσικού αντικειμένου που έχει υποβληθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ώστε να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.»

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
 3. Τροποποίηση της αριθμ.109/2023 Α.Δ.Σ που αφορά σε κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2023 σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών
 4. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του Δήμου Αρταίων
 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2023
 6. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2022
 7. Διόρθωση – Συμπλήρωση της αριθ. 81/2023 (ΑΔΑ 6ΠΑ8ΩΨΑ-ΝΜ3) προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Έγκριση Μακροχρόνιας-Πολυετούς εκμίσθωσης (έως 30 έτη) και καθορισμό των όρων διακήρυξης δημοπρασίας …»
 8. Διαγραφή βεβαιωμένου (υπό την στενή έννοια) ποσού είσπραξης εσόδου που απορρέει από σύμβαση μίσθωσης εργασιών καθαριότητας περιποίησης συντήρησης και ευπρεπισμού στα μνημεία του Δήμου Αρταίων υπόχρεου «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»

Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Δήμου Αρταίων για το έτος 2023

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαλάνης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. Μετακίνηση της Προέδρου του Συλλόγου τυφλών και φίλων Ηπείρου «ΕΛΠΙΔΑ» με όχημα που θα φέρει τα διακριτικά του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Εισηγητής: κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και Καθημερινότητας

 1. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων για το χρονικό διάστημα από Μάιο έτους 2023 ως Μάιο έτους 2024

Εισηγητής: κ. Μάρος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Εξυπηρέτησης του Δημότη και Ανάπτυξης Αμβρακικού Κόλπου

 1. Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και μελών γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων αιτήσεων πωλητών στις βραχυχρόνιες αγορές των θρησκευτικών εορτών και στο στάσιμο εμπόριο του Δήμου Αρταίων, για το έτος 2023

Εισηγητής: κ. Κωλέτσος Παντελής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Πρασίνου

 1. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

Εισηγητής: κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων»
 2. Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων», για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών
 3. Επί αιτήσεως του Παρασκευόπουλου Μιχαήλ για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής κόμβου και διαμόρφωση παρκινγκ στο Νοσοκομείο Άρτας»
 4. Επί αιτήσεως του αναδόχου Β. Γκαρτζώνης & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
 6. Επί αιτήσεως παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 (σχέδιο αστικής προσβασιμότητας – πράσινο ταμείο)  εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας Δήμου Αρταίων»
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πράσινου σημείου»
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα  Βλαχέρνα –Γραμμενίτσα- Ρόκκα»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις – Αποκαταστάσεις Βλαβών Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Γραμμενίτσας»
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας»
 12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων κερκίδων»
 13. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικών καταστημάτων έμπροσθεν ΙΝ Αγίου Δημητρίου»
 14. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Καραλή Κων/νου στην ΤΚ Χαλκιάδων ΔΕ Φιλοθέης.

Εισηγητής: κ. Κωλέτσος Παντελής Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων ΔΗΚΕΔΑ

 1. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού 2021 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (αριθμ. 5/2022 απόφαση ΔΣ)
 2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική χρήση 2020 (αριθμ. 15/2021 αποφ. ΔΣ)
 3. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική χρήση 2019 (αριθμ. 9/2020 αποφ. ΔΣ)
 4. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική χρήση 2018 (αριθμ. 8/2020 αποφ. ΔΣ)

Εισηγήτρια: κα. Ευδοκία Βασιλάκη Γενική Γραμματέας Δήμου Αρταίων

 1. Καθορισμός ειδικότητας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί, κατόπιν της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-1- 2023 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το έτος 2023, η απασχόληση δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021.
 2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων με ΑΦΜ:997681820 κατά την περίοδο 2023-2024

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κων/νος Τράμπας