Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

24 Φεβρουαρίου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και τις οδηγίες του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» την 28η  Φεβρουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 28-2-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4949/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

 ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

  1. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας (αριθμ.69/2023) απόφαση Οικ. Επιτροπής.
  2. Ορισμός μελών για την συγκρότηση των επιτροπών: α) Επιτροπή διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023 β) Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης  (άρθρου 7 του ΠΔ 270/81) εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων για το έτος 2023

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

  1. Επί αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας Β. Γκατζώνης & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων»

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Αρταίων

  1. Έγκριση της αριθμ. 4/2023 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας