Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις  των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), την  17η  Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 17-6-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13537/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Εισηγητής: κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Δήμαρχος Αρταίων

 1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής για την ονομασία της πλατείας η οποία βρίσκεται έμπροσθεν του Ιερού Ναού Μαξίμου του Γραικού
 2. Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως επίτιμου Δημότη της πόλης της Άρτας του Θεοδοσίου Τάσιου

 

       Εισηγητής: κ. Πατήλας Κων/νος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 75 του Ν.4555/18 ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’)
 3. Επί αιτήσεως της Δήμητρας Τζαλοκώστα

 

Εισηγήτρια: κα Σφαλτού Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικής Υπηρεσίας

 1. Λήψη απόφαση περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) αίθουσας που βρίσκεται αριστερά στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος (πρώην δημαρχείο) της Κοινότητας Γραμμενίτσας της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων για χρήση και λειτουργεία ως γραφείο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης-αποχώρησης μισθώτριας από μισθωτική σχέση και τη συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού κατ/τος αριθ. (1,2,3,4) που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων.

 

Εισηγητής :κ. Γιώτης Χρήστος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Αθλητισμού

 

 1. Έγκριση συνδιοργάνωσης μιας έκτακτης εκδήλωσης της μελέτης ετήσιων αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων
 2. Τροποποίηση της με αριθ. 35/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής : κ.Κοσμάς Λάμπρος  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

Εντεταλμένος Σύμβουλος Φορολογικών και Οικονομικών θεμάτων

 1. Έγκριση της αριθμ. 202/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά: Διατύπωση απόψεων επι του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου <<Ε.Π.Ο εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 31.400 ορνίθων κρεατοπαραγωγης με υδρογεωτριση στη θέση <<Καιζες>> της Τ.Κ. Κεραματων Δ. Αρταιων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου>>
 2. Παράταση συνολικής διάρκειας σύμβασης για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αρταίων

 

Εισηγητής : κ. Παπανικολάου Χρήστος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων

 1. Έγκριση της αριθμ.226/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) για την ενσωμάτωση των νομικών προσώπων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                   Κωνσταντίνος Πατήλας