Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19 Ιανουαρίου 2024

    ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις  των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  την  24η  Ιανουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 24-1-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1587/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 1. Καθορισμός του Φορέα για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αρταίων – Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης» Δήμου Αρταίων
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
 3. Ορισμός μελών Δ.Σ. «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ», με διακριτικό τίτλο Α.Δ.Α.Ε.»
 4. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 με την επωνυμία Αναγκαστικός Σύνδεσμος διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου
 5. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου
 6. Εκλογή εκπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 1-1-2024 έως 31-12-2029 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
 8. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Άρτας

 

Εισηγητής: κ. Χαρακλιάς Κων/νος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων

 

 • Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων

 

 • Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

Εισηγήτρια: κα Σφαλτού Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικής Υπηρεσίας

 • Νομιμοποίηση εκπροσώπων για έργα ΠΔΕ και λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης
 • Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα
 • Νομιμοποίηση εκπροσώπων για την ηλεκτρονική διαχείριση του λογαριασμού dias portal.
 • Σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2024

 

Εισηγητής: κ.Λάμπρος Κοσμάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

 

 1. «Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΕΥΡ.ΗΛΕΚ ΕΠΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ Κ1-Κ2, Κ5, Κ9»
 • Επί αιτήσεως της εταιρείας «Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ»
 • Επί αιτήσεως της εταιρείας «Κ/Ξ : ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ -ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Κεραματών»
 • Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
 • Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος (στην οδό Βασ. Πύρρου πλησίον Πριοβολου) αριθμ. 14/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΦΑΡΜΑ ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε. στην θέση «Βάλτος» Τ.Κ. Βίγλας ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων
 • Δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρίας CHICK N FARM IKE στην θέση «Μούσιας» Κτηματικής Περιφέρειας Βίγλας (Υπέρ κοινότητας Ράχης) – Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
 • Δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρίας ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. στην θέση «Πλάκες» Κτηματικής Περιφέρειας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων

 

                     Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

 • Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπών : α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 β)_ Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
 • Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2022 – Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

         Κωνσταντίνος Πατήλας