Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

08 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 12η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15.15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 12-12-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 32045/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

 1. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Αρταίων με τη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και το ΚΕΘΙ, στα πλαίσια της υπό υποβολής πρότασης της Πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», στο Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων
 2. Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής (3ης) δημοπρασίας, διενεργήσας την 27-11-2023, για την μακροχρόνια (πολυετή) εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων των κοινοτήτων Κιρκιζατών, Γαβριάς, Πολύδροσου, Ψαθοτοπίου, Καλογερικού και Γριμπόβου του Δήμου Αρταίων, για τύπο καλλιέργειας τη δενδροκομία και για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη.

Εισηγητής : κ. Παναγιώτης Γαλάνης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
 2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης; Ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»
 2. Επί αιτήσεως της αναδόχου Κ/Ξ Τσιρώνης Ιωάννης – Κων/νος Τσιρώνης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πράσινου σημείου»
 3. Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων – στηθαίων ασφαλείας επί της περιφερειακής οδού της πόλεως της Άρτας»
 4. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
 5. Έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου
 7. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας