Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

03 Νοεμβρίου 2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 8η Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 3-11-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29020/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
 2. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από την υπόχρεα Νικολού Ευαγγέλη του Φωτίου με ΑΦΜ 105152116, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης παραίτησης από την σύμβαση μίσθωση ενιαίου δημοτικού ισόγειου ακινήτου κτίσματος (κατάστημα) που βρίσκεται στη πλατεία της Κοινότητας Ανέζας και συνορεύει με Γυμνάσιο Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
 3. Ακύρωση της αριθ. 411/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΔΞΩΨΑ-ΠΒΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων, λόγω αναρμοδιότητας αυτής, και εκ νέου έγκριση ή μη των πρακτικών επαναληπτικής (2ης) δημοπρασίας, διενεργήσας την 20-09-2023, για την μακροχρόνια (πολυετή) εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων του δήμου Αρταίων
 4. Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας, διενεργήσας την 20-09-2023, για την μακροχρόνια (πολυετή) εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων των κοινοτήτων Καλαμιάς, Κιρκιζατών, Γαβριάς, Πολύδροσου, Ψαθοτοπίου, Καλογερικού και Γριμπόβου του Δήμου Αρταίων, για τύπο καλλιέργειας τη δενδροκομία και για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη.
 5. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Υπηρεσίας Προγραμματισμού που αφορά τροποποίηση της σύμβασης χρόνου παράδοσης του είδους 3 «Φωτοαντιγραφικό Πολυμηχάνημα»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαλάνης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. Τροποποίηση της αριθμ 242/2023 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
 2. Ανάκληση της αριθμ 115/2023 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»
 3. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
 4. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Εξέταση της με αρ.πρωτ. 25616/20-9-2023 αίτησης του κ. Νεκτάριου Μήτσιου Προέδρου του ΚΤΕΛ Άρτας για τη διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του Υπεραστικού Σταθμού ΚΤΕΛ Ν. Άρτας κατά την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Άρτας
 2. Απόφαση περί έγκρισης Περικοπής τιμής για τη μη τήρηση ΠΠΕ και για την ελλιπή ασφάλιση του έργου «Αναβάθμιση Κτιρίων Και Βελτίωση Της Ενεργειακής Απόδοσης σε Δημόσια Κτήρια του Δήμου Αρταιων Ά Φάση»
 3. Επί αιτήσεως του αναδόχου Β. Γκαρτζώνης & Σία Ε.Ε. για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
 4. Επί αιτήσεως του αναδόχου της ανάδοχου «Κ/Ξ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ»
 5. Επί αιτήσεως του αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ  για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
 6. Επί αιτήσεως του αναδόχου Κ/Ξ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων»
 7. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής κόμβου και διαμόρφωση παρκινγκ στο Νοσοκομείο Άρτας»
 8. Έγκριση παράτασης του έργου «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού»
 9. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Μελέτη Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της Οδού Βενιζέλου»
 10. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου»
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας κι ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων»
 12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαβάσεις διαγραμμίσεις οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση»
 13. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»

Εισηγητής: κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 1. Έγκριση της αριθ. 50/2023 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (ΚΚΜΠΑΠ) που αφορά «Παραχώρηση χρήσης υπόγειας αίθουσας επί της οδού Ορλάνδου 9 στην Άρτα»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΑ κ. Κωλέτσος Παντελής

 1. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού ΔΗΚΕΔΑ έτους 2022

Εισηγήτρια: κα Γενική Γραμματέας Δήμου Αρταίων Ευδοκία Βασιλάκη

 1. Έγκριση Ά τροποποίησης προϋπολογισμού 2023 Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»
 2. Έγκριση προϋπολογισμού 2024 Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας