Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023)

18 Αυγούστου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 23η Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-8-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22601/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

Εισηγητής: κ. Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

 1. 7η τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2023

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής υπαλλήλων για την λύση μίσθωσης λατομείων

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαλάνης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. 3η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων της πράξης με τίτλο Κέντρα Κοινότητας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001981
 2. Τροποποίηση της με αριθμ. 243/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταιων ήτοι: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο
 3. Μερική τροποποίηση της αριθμ. 240/2023 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:616ΩΩΨΑ-913) απόφασης ΔΣ – Ορισμός εκ νέου μελών για την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 4. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
 5. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος, Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον Οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταιων, Αναδόχου του έργου η εταιρία Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου “Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων”

Εισηγητής: κ. Κωλέτσος Παντελής, Πρόεδρος  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων ΔΗΚΕΔΑ

 1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. ΔΗΚΕΔΑ (λόγω ανεξαρτητοποίησης και εκ νέου Ορισμός εκπροσώπου εργαζομένων)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

Κων/νος Τράμπας