Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, σας καλούμε   να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  25η Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 09,30 πμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 25-6-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 143996/21-6-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Έγκριση γνωμοδότησης της Δικηγόρου Λευκοθέας Σεραφίνας Μπόττη
 2. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου , κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/ ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 2/μηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.206 του ν.3854/2007 όπως ισχύουν στο Τμήμα Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης
 3. Εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου Αρταίων κ. Σιαφάκα Χριστόφορου για την υπογραφή της 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ. Αριθ. 7288/18-11-2021 Δανειστικού Συμβολαίου για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αρταίων (Υποέργο 2)»
 4. Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήματος Προγραμματισμού και της Τεχνικής Υπηρεσίας στο σεμινάριο με θέμα «Διαδικασίες συμπλήρωσης δημοσίευσης προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού & γνωστοποίηση σύμβασης στο σύστημα Ted – eNotices2 από 01-02-2024»  που θα υλοποιηθεί (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) στις 28 Ιουνίου 2024
 5. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 173/2024 απόφασης Δημ. Επιτροπής που αφορά Ταμειακό υπόλοιπο ΚΚΜΠΑΠ (έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής)
 6. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 140/2024 απόφασης Δημ. Επιτροπής που αφορά Ταμειακό υπόλοιπο ΔΗ.ΚΕ.ΔΑ (έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής)
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια σκυροδέματος του Δήμου Αρταίων για το έτος 2024
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας του Δήμου Αρταίων για το έτος 2024
 9. «Επί αιτήσεως Της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου»  «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
 • «Επί αιτήσεως Της εταιρείας «Κ/Ξ : ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ -ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Κεραματών»
 • «Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου:  «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ– ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»
 1. Επί αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας για παράταση συμβατικής προθεσμίας υποέργου» «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο δίκτυο οδοφωτισμού της Περιφερειακής οδού στον αστικό ιστό της πόλης της Άρτα»
 2. Έγκριση μελέτης του έργου Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Αρταίων
 3. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου»
 4. Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών χορήγησης Υπεύθυνων Δηλώσεων Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σε Δημοτικά κτίρια, ΦΟΠ κ.λ.π.
 5. Ορισμός μελών της επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Αρταίων
 6. Ορισμός μελών της επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες στις Τ. Κ. Αρταίων- Λιμίνης – Καμπής του Δήμου Αρταίων
 7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας »
 8. Αποδοχή δωρεών από την Εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος (μήνας ΜΑΙΟΣ 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ