Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

07 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί, την  11η  Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 11-6-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13072/30-5-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Τροποποίηση Οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΕΥ για την ενσωμάτωση των νομικών προσώπων
 2. Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δαφνωτής
 3. Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Υπαλλήλου του Δήμου Γεωργίου Τζελέπη
 4. Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Υπαλλήλου του Δήμου Θεοδώρου Τζουβάρα
 5. Ορισμός δικηγόρου για Νομική εκπροσώπηση του Υπαλλήλου του Δήμου Θεοδώρου Μπαλατσούκα
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Αρταίων επί της από 26/02/2024 αρ. κατ. 20-19/02/2024 αγωγής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΤΑΣ» για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών
 7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος ιδιοκτησίας Μπίζα Θωμά
 8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος ιδιοκτησίας Γεωργίου  Γεώργου και Κοράκη Κυριακής
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Αποστόλου Καλτσή του Θεοδώρου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
 10. Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής προϊσταμένης τμήματος εσόδων και προϊσταμένης τμήματος ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο σεμινάριο με θέμα « Αποσβεστικές Προθεσμίες Βεβαίωσης και Παραγραφής Οφειλών» που θα υλοποιηθεί (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) στις 12 Ιουνίου 2024
 11. Τροποποίηση της με αριθμ. 30/2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» (ΑΔΑ 6ΘΡ3ΟΛΙΦ-Ν87) που αφορά στον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά το σχολικό έτος 2023-2024
 12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδρομής των μελών των ΚΑΠΗ του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΑΠΗ
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης Εγκατάσταση δικτύου κάδων διαχείρισης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και πλαστικών καπακιών
 14. Τροποποίηση της 53/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής όσον αφορά τη διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων
 15. Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
 16. Σύναψη σύμβασης για έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας αθλητικών χώρων του Δήμου Αρταίων
 17. Έγκριση για απευθείας αναθέσεις από την αρμόδια Επιτροπή για την Συντήρηση και Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων ανά περίπτωση και είδος βλάβης σε αντίστοιχα συνεργεία
 18. Επί αιτήσεως Χρήστου Παπάζογλου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση σχολείων 4ου Δημοτικού & Δημοτικού Βίγλας Δήμου Αρταίων»
 19. Επί αιτήσεως του Κατέρου Παναγιώτη για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και σήμανση του δρόμου Ροδαυγή Φανερωμένη
 20. Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου Βελτίωση και σήμανση του δρόμου Ροδαυγή Φανερωμένη
 21. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών», για το έτος 2024.
 22. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, χαρτιού φωτοαντιγραφικού και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
 23. Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός νομού Άρτας
 24. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ