Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30 Μαΐου 2024

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί, την  3η  Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 3-6-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12230/30-5-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 1. Διατύπωση απόψεων επι του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου <<Ε.Π.Ο εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 31.400 ορνίθων κρεατοπαραγωγης με υδρογεωτριση στη θέση <<Καιζες>> της Τ.Κ. Κεραματων Δ. Αρταιων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου>>.
 2. Πρόσληψη δυο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών ΙΔΟΧ 2/μηνης απασχόλησης στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 3. Έγκριση γνωμοδότησης της δικηγόρου του πρωτοδικείου Άρτας κας Χρυσούλας Σταμάτη  σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αριθμ. κυκλοφορίας ΥΜΗ 8507 οχήματος ιδιοκτησίας Κων/νου Μαγγίνα λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητα βοοειδή
 4. Έγκριση γνωμοδότησης του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Άρτας κ. Παναγιώτη Παππάκου η οποία αφορά έγκριση κανονιστικής απόφασης για τη διάθεση θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
 5. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
 6. Εισήγηση για την τροποποίηση απόφασης με αριθμ. Πρωτ. 384/2023 περί καθορισμοί τελών – εσόδων – αντίτιμου για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Αρταιων.
 7. Έγκριση του Πρακτικού 3 <<Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Υπαλλήλους ετών 2023 – 2024 Δήμου Αρταιων>>.
 8. Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων ετών 2023 (υπόλοιπη περίοδος)-2024-2025 με συμφωνία – πλαίσιο
 9. Σύναψη Δημόσιων συμβάσεων παροχής εργασιών καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
 10. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Επισπορές σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων», για το έτος 2024
 11. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε. Αμβρακικού», για το έτος 2024.
 12. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε. Φιλοθέης», για το έτος 2024.
 13. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε. Βλαχερνών», για το έτος 2024.
 14. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε. Ξηροβουνίου», για το έτος 2024.
 15. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου Άρτας-Δημοτικής Ενότητας Αρταίων», για το έτος 2024.
 16. Εξειδίκευση του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο <<Δαπάνες για Επεκτάσεις Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού>> συνολικού ποσού 4.632,66>>.

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ