Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17 Μαΐου 2024

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί, την  22η  Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 22-5-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11018/17-5-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 10946/16-5-2024 απόφαση του κ. Δημάρχου Αρταίων η οποία αφορά τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στις 22-5-2024 για υπόθεση του Δήμου Αρταίων
 2. Ορισμός δικηγόρου για νομικές ενέργειες με σκοπό την διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών ακινήτων που συνιστούν δημοτικές οδούς.
 3. Έγκριση γνωμάτευσης του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Άρτας Γιώτη Φίλιππου για την ορθή εφαρμογή διαδοχικών μισθολογικών διατάξεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας πρώην υπαλλήλου ΙΔΑΧ μετά από τελεσίδικη απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας και την αποζημίωση του άρθρου 204 του ν. 3584/2007
 4. Αποδοχή απόφασης ένταξης (ΑΔΑ:ΨΛΠΠ46ΜΤΛ6-ΣΝΕ) για την Πράξη με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου του Δήμου Αρταίων το Δεκέμβριο 2022» με κωδικό ΟΠΣ 5223009 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025»
 5. Ταμειακό υπόλοιπο ΚΚΜΠΑΠ (έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής)
 6. Εξειδίκευση του κωδικού Κ.Α. 60-7341.003 με το ποσό των 1.100,00€ για την υλοποίηση της προμήθειας: «Προμήθεια αυτοκόλλητων αμμοβολής για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων».
 7. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας, διενεργήσας την 3Οη Απριλίου 2024, για την μακροχρόνια εκμίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (π.χ. συνεταιρισμοί), για την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εμβαδού 10806,93τ.μ. στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ» της Κοινότητα Γραμμενίτσα ΔΕ Βλαχέρνας του  Δήμου Αρταίων.
 8. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατων ορίων μισθωμάτων (ανά αγροτεμάχιο) για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-δημοτικών ) εκτάσεων των Κοινοτήτων Χαλκιάδων, Καλοβάτου, Ρόκκα και Αγίου Σπυρίδωνα της  Δ.Ε Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος με αριθ. (1) που βρίσκεται εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς συνολικού εμβαδού 13,90 τ.μ., ιδιοκτησίας δήμου Αρταίων
 10. Διαγραφή βεβαιωμένου (υπό την στενή έννοια) ποσού είσπραξης εσόδου που απορρέει από σύμβαση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου και επαναβεβαίωση αυτού στο ορθό πρόσωπο του φορολογουμένου, λόγω μεταβίβασης της αρχικής σύμβασης εκμίσθωσης (λόγω θανάτου).
 11. Έγκριση και Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Δικτύου οικισμών Δήμου Αρταίων)» – Υποέργο 2 «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας – Κωστακιών»
 12. Διάλυση σύμβασης του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων
 13. Έγκριση αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης, οι οποίες αφορούν στην ανέγερση προκατασκευασμένου ιερού ναϋδρίου «Ευαγγελισμού της Θεοτόκου», εντός του κοιμητηρίου Τοπικής Κοινότητας Καλαμιάς, δωρεάς κ.κ. Ζιώγα Αθανάσιου και Χρηστάκη Κωνσταντίνας.
 14. Έγκριση κατεπείγουσας κατάστασης , έγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Άρση επικινδυνότητας αγροτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Κεραματών.
 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων για το έτος 2024
 16. Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικού ή ξύλινου κιγκλιδώματος στο τμήμα του κοινόχρηστου χώρου που συνδέει τον δημοτικό χώρο στάθμευσης με την ιστορική Γέφυρα
 17. Επί αιτήματος της Ζωής Καιντάση αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ποδηλατοδρόμου Άγιοι Ανάργυροι – Άρτα- Φιλοθέη
 18. Παράταση εγγυητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών για το έργο «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας
 19. Επί αιτήσεως του αναδόχου Νικούλη Αλκυών για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Διάνοιξη γεώτρησης στην περιοχή κολυμβητηρίου Δ.Ε. Άρτας
 20. Έγκριση του 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ»
 21. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. ( Υπερβατικός ) του έργου «Έργα οδοποιίας (Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις τεχνικά)
 22. Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός Νομού Άρτας
 23. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
 24. Αποδοχή δωρεών από την Εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος (μήνας: Μάρτιος 2024)
 25. Αποδοχή δωρεών από την Εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος (μήνας: Απρίλιος 2024)
 26. Αποδοχή δωρεάς προς το ΚΔΑΠ ΜΕΑ από τις Υπεραγορές Σκλαβενίτης
 27. Τροποποίηση της αριθμ. 22/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά «Ορισμό Υπαλλήλων για γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικών Κοινοτήτων» λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου και εκ νέου ορισμός υπαλλήλων για γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικών Κοινοτήτων.
 28. «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 10/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο: «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου Δήμου Αρταίων»

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ