Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09 Μαΐου 2024

 

 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί, την  13η  Μαρτίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 09,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 13-5-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10304/9-5-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1ο  Εκλογή υδρονομέων έτους 2024

2Ο  Επί γνωμοδότησης  του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Άρτας κ. Ιωάννη Μεράντζα σχετικά με την άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 225/2023 απόφασης του Β’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων

3ο  Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους ετών 2023 – 2024 Δήμου Αρταίων

4ο Έγκριση του 5ου πρακτικού  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Έργο βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής τριγώνου με φυτεύσεις»

5ο Αποδοχή δωρεών κοινωνικού φαρμακείου

6ο Αποδοχή δωρεάς από τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ