Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, σας καλούμε   να συμμετάσχετε σε TAKTIKH  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  20η Μαρτίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 20-3-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5058/14-3-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 1. Ορισμός δικηγόρου σχετικά με μήνυση του κ. Παύλου Καπρώνη κατά  υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας & Χωροταξίας του Δήμου Αρταίων
 2. Ορισμός δικηγόρου σχετικά με μήνυση του κ. Μάμμου κατά  υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας & Χωροταξίας του Δήμου Αρταίων
 3. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κείο Άρτας 21-3-2024 για υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου
 4. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κείο Άρτας 2-4-2024 για υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου
 5. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κείο Άρτας 21-3-2024 για υποστήριξη αντιδημάρχου του Δήμου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
 6. Ορισμός δικηγόρου για την διερεύνηση του νομικού καθεστώτος και γνωμοδότηση νομικού συμβούλου σχετικά με την τροποποίηση κανονιστικής απόφασης για διάθεση θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας αλλά και ατομικής χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους
 7. Αποδοχή παραίτησης του δικηγόρου Άρτας κ. Παππάκου από δικαστική υπόθεση που του ανατέθηκε και εκ νέου ορισμός δικηγόρου.(αριθμ. 47/2024 Α.Δ.Ε.)
 8. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2023 (υπόλοιπη περίοδος-2024-2025 με συμφωνία – πλαίσιο για τις ομάδες Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’
 9. Διάλυση σύμβασης του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα , σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»»
 10. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής εργασιών καθαρισμού Τ1 Βόσσας με περιστρεφόμενο εκσκαφέα στη ΔΕ Ξηροβουνίου
 11. «Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων ΔΕ Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξεροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού
 12. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής εργασιών συντήρησης αγροτικών δρόμων με μηχάνημα έργου ισοπεδωτή-διαμορφωτή γης (γκρεϊντερ)
 13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»¨
 14. Ίδρυση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βασ. Πύρρου 32
 15. Ίδρυση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου πλησίον Αγ. Γεωργίου»
 16. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων πρασίνου, ογκωδών και αδρανών υλικών», για το έτος 2024, ποσού 10.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν. 3977/2011), (μεταφορά ανακυκλώσιμων)» για τα έτη 2024, 2025 και 1ο εξάμηνο 2026.
 18. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγ. Αναργύρων», για το έτος 2024 και ποσού 35.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Περιποίηση οριοθετημένων χώρων πρασίνου στις ΔΕ του Δ. Αρταίων», για το έτος 2024 και ποσού 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   


                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ