Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ)

10 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 15η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 15-3-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5278/10-3-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 18520/27.8.2021 αίτηση του Αναστασίου Γάτα, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί πτώσης δέντρου σε μνήμα εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λιμίνης
2. Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση IMTM 2022 Β) Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στην ΙΜΤΜ 2022 και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησής του Γ) Εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων τρίτων»
3. Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση ΙΜΤΜ 2022 (ΤΕΛ ΑΒΙΒ, 29 – 30/3/2022)
4. Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων σε διαδικτυακό workshop τουριστικής προβολής Β) Εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6431.001 «Διαφημιστική – Τουριστική προβολή Δήμου Αρταίων 2022»
5. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού κατ-τος με αριθ. (5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του δήμου Αρταίων.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου Σύνταξης και καθορισμού όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης μίας (1) θέσης Περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στη Κοινότητα Αμμότοπο Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
7. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων»
8. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων 2021»
9. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 24753/16-11-2021 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180928)
10. Παράταση ισχύος προσφορών οικονομικών φορέων του διαγωνισμού για την προμήθεια Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (ΕΣΠΑ)
11. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου υποβολής και τεχνικές προδιαγραφές για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης Δήμου Αρταίων»
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) ΥΠΟΕΡΓΟ Άρση επικινδυνότητας σε σημεία του εθνικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Άρτας.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας.
14. Αποδοχή δωρεάς από την Ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ – Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. MEGA DISPOSABLES S.A.
15. Αποδοχή δωρεάς από την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
16. Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ
17. Αποδοχή δωρεάς α) από τις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας Α.Β.Ε.Ε. β) από την Φάρμα Χήτας Α.Ε. γ) από την επιχείρηση ΑΓΓΕΛΗΣ Α.Ε. δ)από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Magic Mission

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ