Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ)

10 Ιουνίου 2022

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, την 15η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 15-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13474/9-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2021
2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την β’ δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
4. Έγκριση ή μη πρακτικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αρ. (5) συνολικού εμβαδού 28,80 τ.μ. που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος
5. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (ΜΕ) του Δήμου Αρταίων ετών 2021-2022-2023 με συμφωνία πλαίσιο για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ & Η’
6. Επικαιροποίηση μελέτης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης αντικατάστασης οχημάτων Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ (ΕΣΠΑ)
7. Έγκριση αντικατάστασης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL NZEBS”
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
11. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ