Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ)

27 Μαΐου 2022

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, την 1η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 1-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12215/27-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 93/2020 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, εκδοθείσα κατά του Δήμου Αρταίων, μετά από αίτηση της Λαμπρινής Κασσή του Αναστασίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 291/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων, σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΡΖΚ 3173 οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές.
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΡ 4837 οχήματος ιδιοκτησίας Γεώργιου Φίλου λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές.
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 61/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (διαδικασία περιουσιακών διαφορών, δικάζον ως β’ βάθμιο)»
ΘΕΜΑ 5ο: 1) Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Ημέρες Φωτογραφίας» με τη ΦΟΑ (Φωτογραφική Ομάδα art. A’s), 2)Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», 3) Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο δίκτυο οδοφωτισμού της περιφερειακής οδού στον αστικό ιστό της πόλης της Άρτας»
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών ΤΚ Ανέζας»
ΘΕΜΑ 10ο: Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων», για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ