Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/4/2021)

05 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 9η Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 9-4-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6602/5-4-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Ακύρωση της αριθμ. 424/2020 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε.και έγκριση Υποβολής Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
ΘΕΜΑ 2ο : Υποβολή αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη «Κυκλικός κόμβος επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Βενιζέλου» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΜΑ 3ο : Υποβολή αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη «Κατασκευή πεζοδρομίου 9ο Δημοτικό -Νοσοκομείο» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλικός κόμβος επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Βενιζέλου
ΘΕΜΑ 5ο : Διόρθωση της αριθμ. 409/2020 απόφασης της Οικ. Επιτροπής ως προς την ειδικότητα του ΠΕ Κοινωνιολόγου
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικού Ν2 για την Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δ. Αρταίων
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου /Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας κάδων κομποστοποίησης (ομάδα Β)
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλ. Κέντρου Άρτας
ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων
ΘΕΜΑ 13ο : Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για το οικ. Έτος 2021