Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 5η του μηνός Μαϊου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

29 Απριλίου 2021

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 5η του μηνός Μαϊου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας μεταχειρισμένου γερανοφόρου οχήματος
2. Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αρταίων από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού εκτός ωραρίου εργασίας
3. Έγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων Σύναψη Δημόσιας»
4. Έγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης 1ου ΑΠΕ και 1ης Παράτασης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL N ZEBs»
6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων-Α’ Φάση»
7. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2021 , Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
8. Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
9. ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.
10. Έγκριση σύναψης συμβάσεων καθαρισμού αδρευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων
11. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
12. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης
13. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
14. Έγκριση αντικατάστασης συντηρητών επί του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»
15. Ανάκληση της από 23/08/2018 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άρτας για την Πράξη ‘Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία
16. Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
17. Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ