Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

23 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Πρόσκληση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 61η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς την 27η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 27-9-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20762/23-9-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο «Παροχές ένδυσης στολές Δημοτικής Αστυνομίας» με Κ.Α. 50-6061.001 ποσού 9.597,97€
ΘΕΜΑ 2ο: Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων» με αριθμό συστήματος 108452
ΘΕΜΑ 3ο: Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου»
ΘΕΜΑ 4ο: Επί αιτήσεως του Δημητρίου Φούκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις)»
ΘΕΜΑ 5ο: Επί αιτήσεως της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΟΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων
ΘΕΜΑ 6ο: Επί αιτήσεως του Δημητρίου Φούκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. Καλογερικού Τ.Κ. Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού»
ΘΕΜΑ 7ο: Επί αιτήσεως του Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας»
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. Καλογερικού Τ.Κ. Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού»
ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα Γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων»
ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β ΦΑΣΗ)»
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων»
ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ (2021)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ