Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων (25-9-2019)

20 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού

2. Ανάδειξη οικονομικού φορέα της προμήθειας εξοπλισμού για την :<<Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων  προορισμών στο  Δήμο Αρταίων>>

3.Ορισμός του Ευάγγελου Σακιέλλιου και Φώτιου Μπούκα,πληρεξούσιων δικηγόρων, προκειμένου να παραστούν στη δίκη που ανοίχθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου με αριθμό κατάθεσης 54/21.12.2018

4.Ορισμός της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία <<Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρία>>,πληρεξούσιων δικηγόρων, προκειμένου να παραστούν στη δίκη που ανοίχθηκε ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων με αριθμό κατάθεσης 30631/14.3.2019.

5.Παράταση Αποσφράγισης διαγωνισμών των έργων :

Α)Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Β)Αποκατάσταση οδικού δικτύου  Τ.Κ. Γραμμενίτσας

6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού των έργων:

Α)Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων επί της οδού Σκουφά   έμπροσθεν

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Β)Αποκατάσταση οδικού δικτύου  Τ.Κ. Γραμμενίτσας

7. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου:«Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές  αυλάκων»

8. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων  κατά του υπ’ αριθμ. 48/2019 απογράφου της με αριθμό 9/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας.

9.Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ   Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων.

10.Διακήρυξη νέου συνοπτικού διαγωνισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019.

11.Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων.

12.΄Aσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων  κατά του υπ’ αριθμ. 50/2019 απογράφου της με αριθμό 37/2019  Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας.

13.Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020

14.Αποδοχή δωρεάς βιβλίων στη δημοτική βιβλιοθήκη.

15.Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean.

16.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ NOVARTIS(HELLAS)A.E.B.E.

17.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ             ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ INNOVIS RHARMA A.E.

18.Κατακύρωση οριστικού αναδόχου της Συνεδρίασης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων προµηθειας του ∆ήµου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας), για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 72183/2019 αριθµό ΕΣΗ∆ΗΣ για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2018».

19.Κατακύρωση οριστικού αναδόχου της Συνεδρίασης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων προµηθειών του ∆ήµου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας), για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΕΣ» του ∆ήµου Αρταίων.

20.Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο.

21.Έγκριση ή μη του από 08-08-2019 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών ,που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 42/2019.

22. Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. υπ΄αριθμ. 631 δελτίο αποστολής.

23. Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. υπ΄αριθμ. 631 δελτιο αποστολης.

24. Αποδοχή δωρεάς από την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ.

25. Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean.

26. Αποδοχή δωρεάς από την PUBLIC-Ιωάννινα.

27.Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης κινητής τηλεφωνίας.

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ