Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)

24 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022(ΦΕΚ 136), «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την 30η Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 30-3-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7701
/23-3-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2021.
 3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την Ά δόση έτους 2023 της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταιων προς το κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων ΝΠΔΔ.
 5. Μεταβολή ποσοστών συμμέτοχης ΕΤΕΠ και ΤΟ & Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ί τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα <<Αντώνης Τρίτσης>>.
 6. Αποδοχή Απόφασης και της σχετικής πίστωσης της Τροποποίησης (2η) της Πράξης <<Αναπαλαίωση και αξιοποίηση διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ με κωδικο ΟΠΣ 5002124 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020>>.
 7. Έγκριση & Παραλαβή της μελέτης με τίτλο <<Τροποποίηση Επικαιροποίηση μελετών αποκατάστασης του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας>>.
 8. Αποστολή 2ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο <<Αντικατάσταση Οχημάτων του Δήμου Αρταιων και της ΔΗΚΕΔΑ τμήμα 8 Μικρό λεωφορείο (mini bus)>>.
 9. Αποστολή πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο <<Προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς>>.
 10. Αποστολή 2ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο <<Αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταιων και της ΔΗΚΕΔΑ Τμήμα 1 Φορτωτής Εκσκαφέας Ελαστικοφορος (3 τεμάχια)>>.
 11. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπής.
 12. Έγκριση & Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Κατασκευής Κυκλικού Κόμβου στη Φιλοθέη Άρτας.
 13. Αποδοχή δωρεάς του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας κ Αθλητισμού από τις <<Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης>> μέσω της Ένωσης <<Μαζί για το παιδί>>.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ