Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

21 Οκτωβρίου 2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την  25η Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 25-10-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24345
/21-10-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Καθορισμός τελών 2023
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2022
 4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2022
 5. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2022
 6. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής συμφωνίας για το σχεδιασμό και την ωρίμανση προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας κάδων και δοχείων απορριμμάτων
 8. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2019-2020-2021 με συμφωνία – πλαίσιο για την ομάδα Α’
 9. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ
 11. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες στις Τ.Κ. Αρταίων – Λιμίνης – Καμπής του Δήμου Αρταίων
 12. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Αρταίων
 13. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας.
 14. Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID 19» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
 15. Άσκηση Ειδικής Προσφυγής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ