Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 2/8/2021)

29 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 2η Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-8-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16738/29-7-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Επί αιτήσεως για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΗ 7630 οχήματος ιδιοκτησίας Θεοφάνη Τσιαντή λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
2. Επί αιτήσεως για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΡΖΚ 3173 οχήματος ιδιοκτησίας Νικολάου Κατσαντώνη λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
3. Επί αιτήσεως για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΙΡ 8331 οχήματος ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Λαχανά λόγω φθορών από πτώση σε λακούβα
4. Άσκηση τριτανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 81/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας (εκδοθείσης κατά την τακτική διαδικασία)
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προμηθειών του Δήμου Αρταίων (πλην Τεχ. Υπηρεσίας) για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας (Ομάδα Ε’ – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός)
6. Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου
7. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης
8. Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου
9. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια του δήμου Αρταίων-Α’ Φάση ” (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 11385/24-05-2021 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180929)
10. Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης μίας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται (γωνία) επί των οδών Λέων Σπαή & παράδρομο περιφερειακής οδού στην κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων
11. Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (Υδρόμυλου-Νεροτριβή) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
12. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία Φιλοτέχνηση προτομής προς τιμή του Σμηναγού Αναστάσιου Μπαλατσούκα