Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

04 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την κατάρτιση:

α) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023,
β) Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2023»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Των άρθρων 159 περί «κατάρτισης, ψήφισης και δημοσίευσης προϋπολογισμού», 206 περί «Περιεχομένου και δομής των επιχειρησιακών προγραμμάτων», του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α’)
  • Του άρθρου 266 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), περί «Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού των Δήμων»,
  • Του άρθρου 76 του ίδιου Νόμου περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)

Σας καλούμε  να προσέλθετε στη ΜΕΙΚΤΉ  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με τηλεδιάσκεψη, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την Παρασκευή 7-10-2022 και ώρα 18.30  με θέματα: Ενημέρωση, συζήτηση, υποβολή προτάσεων και γνωμοδότηση επί: α) του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023, β) του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του ετήσιου προγράμματος δράσης, για το έτος 2023 του Δήμου.

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 18:30 με την ίδια μεικτή διαδικασία, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Τράμπας