Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

05 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 10η Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 10-11-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23990/5-1-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής : κ Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης έτους 2022 (αριθμ. 16/2020 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
2. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021
3. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Νομικού Προσώπου με τίτλο «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων και εκλογή νέου Προέδρου.
4. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και εκλογή νέου Προέδρου.
5. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α) και εκλογή νέου Προέδρου.
6. Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου και εκλογή νέου Προέδρου.
7. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών και εκλογή νέου Προέδρου.
8. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου.
9. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου.

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 413/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής

Εισηγητής: κ. Ευαγγέλου Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

11. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων για Λειτουργία Σχολικών Συμβουλίων
12. Τροποποίηση της αριθμ. 140/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ με τον ορισμό νέου μέλους

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας