Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

12 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την  17η Ιανουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 17-1-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 994/11-1-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής (Α74 ν. 3852/10)

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του  Δήμου

Αρταίων οικονομικού έτους 2024

ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση της Αριθμ. 618/9-1-2024 απόφασης του κ. Δημάρχου Αρταίων η

οποία αφορά  τον ορισμό δικηγόρου σε υπόθεση του Δημητρίου Θώδη κατά

του Δήμου Αρταίων

ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση της Αριθμ. 619/9-1-2024 απόφασης του κ. Δημάρχου Αρταίων η

οποία αφορά  τον ορισμό δικηγόρου σε υπόθεση των Άγγελου Τράντζα και

Αθηνάς χας Ευαγγέλου  Μαλτέζου

ΘΕΜΑ 5Ο:Έγκριση γνωμοδότησης της δικηγόρου Άρτας κας Παρρά Αγγελικής η οποία

αφορά την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί της με αριθμό 233/2023

πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση του 1ου   Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού  του έργου:

«Βελτίωση Αγροτικών οδών Δήμου Αρταίων»

ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση του 1ου   Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού

μειοδότη και κατακύρωσής του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  του

έργου: Κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο

Αρταίων

ΘΕΜΑ 8Ο:Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο :Προμήθεια

υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων

ΘΕΜΑ 9Ο:Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού διεθνή  διαγωνισμού του

έργου «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου

(Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2023 (υπολ.  Περίοδος) – 2024-2025 με

συμφωνία πλαίσιο»

ΘΕΜΑ 10Ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού  για «Ενημέρωση

και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου για την προστασία και ευζωία των

ζώων Συντροφιάς  για την υπεύθυνη ιδιοκτησία και την προαγωγή της

Φιλοζωίας»

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού  για τις «Δαπάνες

Ετήσιων Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων»

ΘΕΜΑ 12Ο:Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης για τις «Ετήσιες πολιτιστικές

εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων (για το τμήμα 4 Σίτιση/δεξίωση

καλεσμένων και Φιλαρμονικών)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ