Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Πρόσκληση 2η / 2017

08 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλέφωνο: 26813 62244
Πληροφ.: Σαπρίκης Λευτέρης

Άρτα     21 /1/2017
Aρ.πρωτ   6703
Μ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η / 2017

ΠΡΟΣ :    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα «Καφετέρια» του Γκορόγια Αθανασίου του Γεωργίου στην Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
2.Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα «Καφετέρια» της Αλέξη Ευαγγελίας του Πολύβιου στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας της Δ.Ε. Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων.
3.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ρίζου Σταύρος του Γεωργίου, Τ.Κ. Καλόβατου, Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οιν. ποτών).
4.Χορήγηση ή μη προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος του κ. Παπαδιώτη Γεωργίου (πάροδος Κομμένου 75).
5.Επικαιροποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων (Κανονισμός Καθαριότητας – Πρασίνου)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να προσκληθούν οι αντίστοιχοι αναπληρωτές.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα και εξετάζονται ζητήματα αρμοδιότητάς τους από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλούνται να παρίστανται στη συνεδρίαση δια αρμοδίου για το εξεταζόμενο ζήτημα υπαλλήλου τους για τυχόν περαιτέρω απαραίτητες διευκρινίσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.Γεώργιος ΠανέταςΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
2.Μιχαήλ Βλάχος
3.Γεώργιος Λιλής
4.Γεώργιος Καραγεώργος (αναπλ.)                           ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
5.Δημήτριος Πετανίτης
6.Παναγιώτης Ζυγουβέλης
7.Γρηγόριος Βλάρας
8.Στέφανος Παπακίτσος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Δήμαρχο Αρταίων
2.Γενικό Γραμματέα
3.Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου
4.Τεχνική Υπηρεσία – Τμήμα Συγκ.- Κυκλοφ & Τοπογραφήσεων
5.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα,
Ο Γραμματέας της ΕΠΖ

Σαπρίκης Ελευθέριος