Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων

12 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ: 6ΥΝΔΩΨΑ-ΗΣ8
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Άρτα 12/05/2020
Πληροφορίες: Σ. Τόλη                                                  Αρ. πρωτ. 8892
Τηλέφωνο: 26813-62282
e – mai l : stoli@arta.gr

 

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/28-6-2007 τ.Α΄), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009 και ισχύει σήμερα.
  3. Το άρθρο 3 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων ((ΦΕΚ 3464 /τ. Β΄/04-10-2017) «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα», όπου αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.
  4. Την με αρ.πρωτ. 19030/04-09-2019 Απόφαση του Δημάρχου Αρταίων, με την οποία προσλήφθηκε ο Ζέρβας Κωνσταντίνος του Δημητρίου σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αρταίων.
  5. Την υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων
  6. Την υπ’ αρίθμ. 3880/24-02-2020 απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Συμπληρώνει την ως άνω απόφαση, ως κατωτέρω:
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως και μετά τον Δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του Δήμου και του εκχωρείται κατ΄ αποκλειστικότητα η αρμοδιότητα εντολής προς όλους τους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων, πλήν των χρηματικών ενταλμάτων.
Κατά τα άλλα ισχύουν οι υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 και 3880/24-02-2020 αποφάσεις Δημάρχου 

Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) του Δήμου Αρταίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ