Ληξιαρχείο Βλαχερνών
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσινέρης Ηλίας 2681360722 d.vlahernas@kep.gov.gr