Ληξιαρχείο Βλαχερνών
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχεία

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσινέρης Ηλίας 26813 60722 d.vlahernas@kep.gov.gr