Διεύθυνση Ανάπτυξης

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ανδρέου Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2681362289 maria@arta.gr
Γκούβελου Αγγελική Γραμματεία Διεύθυνσης 2681362233 gkouvelou@arta.gr

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή και την εφαρμογή πολιτικών τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητεςτης Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Επίσης, ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμοδιότητα που είναι επιβεβλημένη από την κείμενη νομοθεσία και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ συνεργάζεταιμε τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, καθώς και την επίτευξη των σκοπών του.