Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων
Προϊστάμενος/η Τμήματος Γκανιάτσα Ευαγγελία 26813 62237 gkaniatsa@arta.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γκανιάτσα Ευαγγελία Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362237 gkaniatsa@arta.gr
Καρύδη Μερόπη 2681362236 karidi@arta.gr
Ρούσσος Ιωάννης 2681362197 roussos@arta.gr

Αρμοδιότητες

(Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας)

Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:

 1. Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
 2. Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
 3. Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
 4. Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 5. Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 6. Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

2) Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:

 1. Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
 2. Μεριμνά για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 3. Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 4. Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους.
 5. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Ονοματοδοσίας για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κλπ.
 6. Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
 7. Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 8. Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
 9. Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.

3) Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό:

 1. Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.
 2. Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς.
 3. Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

(Αρμοδιότητες σε θέματα τοπογραφήσεων)

 1. Εκτελεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την απαλλοτρίωση εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου, για έργα που πρόκειται να εκτελέσει ο Δήμος (διάνοιξη οδών, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.).
 2. Εκτελεί ερευνητικές εργασίες και επίβλεψη οικοδομικών εργασιών και εργασιών υπαίθρου.
 3. Εκτελεί ερευνητικές εργασίες και συλλογή στοιχείων για την υλοποίηση έργων.
 4. Φροντίζει για ενημέρωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών για την πρόοδο εκπόνησης των μελετών.
 5. Τηρεί τεχνικό αρχείο της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και φροντίζει για τη μη καταπάτηση της Δημοτικής περιουσίας.
 6. Μεριμνά για την εγγραφή Δημοτικών Ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών.
 7. Τηρεί αρχείο πολεοδομικών σχεδίων και παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 8. Φροντίζει για την σύνταξη υψομετρικών μελετών και έκδοση βεβαιώσεων υψομέτρων.
 9. Εκδίδει βεβαιώσεις πλάτους πεζοδρομίων.
 10. Προσφέρει τεχνική υποστήριξη στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και συγκεκριμένα σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία μεριμνά για την καταγραφή τυχόν καταλήψεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.
 11. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των υπηρεσιών, των προμηθειών, των μελετών και των τεχνικών έργων του Τμήματος σε τρίτους.