Τμήμα Συγκοινωνιακών – Κτιριακών Έργων και Μελετών
Προϊστάμενος/η Τμήματος Σακκάς Άγγελος 2681362227 aggelos.sakkas@arta.gr,

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σακκάς Άγγελος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2681362227 aggelos.sakkas@arta.gr
Κακκάβα Αντωνία 2681362228 kakkava@arta.gr
Σιώζου Αικατερίνη 2681362235 siozou@arta.gr
Μωραΐτη Βασιλική 2681362214 moraitiv@arta.gr

Αρμοδιότητες

(Αρμοδιότητες συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων)

 1. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ) και κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων. Επίσης το Τμήμα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
 2. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών του Δήμου, σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδοποιίας, γεφυρών, κυκλοφοριακών, κτιριακών έργων, διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες,παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.), έργων τεχνικής υποδομής και προστασίας περιβάλλοντος.
 3. Επιβλέπει την καλή εκτέλεση των μελετών.
 4. Φροντίζει για την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών έργων που εκτελεί ο Δήμος.
 5. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 6. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
 7. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 8. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 9. Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
 10. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
 11. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κ.λπ.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
 12. Ενημερώνει τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 13. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των υπηρεσιών, των προμηθειών, των μελετών και των τεχνικών έργων του Τμήματος σε τρίτους.
 14. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, ανάρτηση – ανακοινώσεων, διακηρύξεων κλπ- στην ιστοσελίδα του Δήμου, κ.λπ.)