Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κίτσιου Βασιλική Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2681362271
Λύκου Άννα - Μαρία Γραμματεία Διεύθυνσης 2681362269 likou@arta.gr

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, καθώς και για την ορθολογιστική διαχείριση των Δημοτικών Κοιμητηρίων κλπ. Συγχρόνως,η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιώντου Δήμου. Επίσης, διεξάγει τη λογιστική και Ταμειακή διαχείριση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (όταν δεν διαθέτουν ιδία ταμειακή και Λογιστική υπηρεσία).

Επίσης ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμοδιότητα που είναι επιβεβλημένη από την κείμενη νομοθεσία και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, καθώς και την επίτευξη των σκοπών του.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.